Agenda 2030 – så arbetar NIMO för de globala målen

Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan och utveckla verksamheten för att stödja den globala omställningen mot hållbarhet. Fokus ligger på att erbjuda hållbara produkter och att hantera energi och resurser effektivt i produktionsprocessen. Under 2024 har vi valt att fokusera på fem olika mål från Agenda 2030.

Ett av NIMOs främsta fokusområden är hållbar energi. Vi arbetar aktivt för att minska vårt energiavtryck, bland annat genom att utveckla energieffektiva produkter och system, arbeta effektivt i vår produktion för att utnyttja resurser, samt använda överbliven träflis för att generera värme i produktionen.

– NIMO strävar ständigt för minskad miljöpåverkan och nya sätt att utveckla verksamheten för att på så sätt bidra till den globala omställningen. Vi vill erbjuda produkter som är hållbara i det längre perspektivet, genom att använda smarta materialval, energibesparande lösningar och funktioner vilka främjar ett hållbart beteende och skapar verklig nytta för användaren och miljön. För att minska våra produkters påverkan på miljön är det viktigt att de har en lång livslängd och så låg energiförbrukning som möjligt. Vi erbjuder därför reservdelar till våra produkter och har ett utbytessystem där man har möjlighet att byta ut värmepumpen i torkskåpet. När det är dags för underhåll får kunden automatiskt information och en utbytesenhet, så de inte behöver stå utan torkskåp under servicetiden, säger Catarina Granqvist, hållbarhetschef på NIMO. 

För företag runt om i världen har de globala målen inneburit ett omfattande omställningsarbete för att gemensamt bidra till en grönare planet. I år har vi valt att koncentrera våra insatser på fem olika mål från Agenda 2030, inför 2025 kommer vi att välja nya.

Hållbar energi 

Mål 7 och mål 13 är viktiga eftersom de handlar om två av de mest akuta och utmanande globala frågorna vi står inför idag – att bekämpa klimatförändringarna och säkerställa tillgång till hållbar energi för alla. Vi arbetar för dessa mål genom att bland annat utveckla energieffektiva produkter med låg förbrukning​ och energieffektiviseringar i vår produktion, genom optimering i vårt måleri med bland annat förändrad hängningsteknik  i måleriet, utbyte av all belysning till LED med mera. Vi använder oss även av el från fossilfria och förnybara energikällor såsom sol, vind och vattenkraft.

Mer cirkulära processer 

Mål nummer 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster, vilket vi arbetar för genom att förbättra verksamhetens miljöprestanda inom områden så som vatten, energi och avfall. Vi använder resurser på ett sätt som är hållbart och ekonomiskt fördelaktigt och skapar hållbara innovationer och produkteffektivitet.

– Vi vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle. De produkter som vi utvecklar, bygger och säljer är framtagna för att bibehålla styrka och livslängd i textilier – för att värna om miljön och minska konsumtionshetsen i samhället, säger Catarina.

NIMO vill vara med och bidra till en hållbar framtid och jobbar aktivt med att utnyttja företagets resurser och minimera avfall. Vi arbetar därför med att minimera överskottet av plåt vid tillverkning av våra produkter. Överskottet från plåten återvinns, precis som största delen av övrigt spill och avfall. Det genomförs kontinuerliga utvärderingar för att kvalitetssäkra att arbetet följer planen. 

– Vi mäter och rapporterar löpande utnyttjandegraden av vår plåtförbrukning och färgåtgång för att få information om eventuellt svinn. Utifrån informationen arbetar vi med att förbättra processen, så att resursuttag av material och energi i tillverkningsprocessen blir så låga som möjligt för att spara på råvaror och resurser. 

Läs också: Halverad energianvändning och fördubblad kapacitet ger hållbarhetsfördelar för NIMOs produktion 

Arbetsvillkor och jämställdhet 

Jämställdhet mellan kvinnor och män, mål 5, är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Vi jobbar aktivt med att främja mångfald och inkludering genom att bland annat ha tydliga policyer mot diskriminering och att ha löpande uppföljningar kring jämlikhet för medarbetare via &frankly och personliga samtal. &frankly är en plattform för medarbetarfeedback som hjälper oss att samla in och analysera åsikter och insikter från våra medarbetare. Genom att använda &frankly kan vi skapa en öppen kommunikationskanal där kollegorna kan dela sina synpunkter, idéer och bekymmer med ledningen och varandra.

– Vi vet att våra medarbetare är den enskilt viktigaste faktorn för NIMOs långsiktiga framgång. Därför strävar vi ständigt efter att skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare kan prestera utifrån bästa förmåga, till exempel genom gemensamma aktiviteter och mål, samt vår värdegrund IHOP (Innovativa, Hållbara, Omtänksamma, Pålitliga). Dessa krav ställer vi även i våra leverantörsled. NIMO har därtill tydliga policyer mot diskriminering för att främja mångfald och en inkluderande arbetsplats, förklarar Catarina.

Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter

Anständiga arbetsvillkor, mål 8, är en grundläggande förutsättning för en hållbar ekonomisk tillväxt och utgör en positiv kraft för vår planet. Att skydda arbetstagarnas rättigheter är avgörande, och det är hög tid att en gång för alla utrota modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Vi håller en nolltoleranspolicy mot slaveri, trafficking och barnarbete, samt har respekt för arbetsrätt (ILO-konventionen). 

Genom att skapa en miljö som främjar innovation och entreprenörskap, samtidigt som vi säkerställer anständiga arbetsvillkor för alla, främjas en hållbar ekonomisk tillväxt som gynnar hela samhället. Vi fokuserar på arbetsmiljö, hälsofrämjande åtgärder och säkerhet, samtidigt som vi integrerar användarergonomi och produktsäkerhet i vår produktutveckling – inklusive tredjeparts-certifieringar.

Är du intresserad att ta reda på mer om NIMOs hållbarhetsarbete och hur vi arbetar mot de globala målen? Läs mer här eller kontakta oss!