NIMOS policy för visselblåsning

Vi ser gärna att du anmäler olämpligt beteende via denna visselblåsarkanal. Vi garanterar att du är fullständigt anonym när du lämnar en anmälan och att ärendet hanteras med total sekretess.

Vad är att visselblåsa?

Att visselblåsa betyder att väcka ledningens uppmärksamhet om potentiellt illegal och/eller oetisk verksamhet, också även känt som oegentlighet.

Vad kan anmälas?

Via vår visselblåsarkanal kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat:
- Ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri,      och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av  redovisnings- och skattelagstiftningen
- En intressekonflikt mellan en anställd och Nimoverken
- Andra allvarliga oegentligheter som rör våra vitala intressen eller  enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora  brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av  diskriminering och trakasserier.

Vem kan anmäla?

Visselblåsarkanalen kan användas av alla. Till exempel anställda, arbetssökande, tidigare anställda, konsulter m.fl.

Vad skall inte anmälas?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott, missnöje med lön och liknande utgör inte visselblåsarärenden och ska inte anmälas via denna kanal. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller annan medlem av ledningsgruppen.

Rapportering

För att trygga din anonymitet tillhandahåller vi ett rapporteringsverktyg, en visselblåsarkanal, av en extern och oberoende aktör. Kanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill.
Du kan välja att rapportera enligt följande
- Visselblåsarkanal: https://nimoverken.whistlelink.com/
- Fysiskt möte: Vänligen meddela via visselblåsarkanalen och ange att du önskar fysiskt möte.