Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på NIMO. Syftet med informationen i denna policy är att du ska få vetskap om och känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

När du söker jobb hos oss

För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver vi behandla dina personuppgifter. Vilka uppgifter vi behandlar beror på vad du skickar in till oss, men i regel handlar det om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt uppgifter om meriter och annat innehåll i CV och/eller personligt brev. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna hantera din ansökan.

Om du vill dra tillbaka din ansökan kan du göra det genom att kontakta oss via den kanal du skickade din ansökan, alternativt på den kontaktväg som anges längst ned i denna policy. Om du gör det kommer vi att radera alla dina personuppgifter och avsluta ditt rekryteringsärende, såvida vi inte har en skyldighet att spara alla eller några av uppgifterna enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina personuppgifter.

Om du nekas anställning sparas dina ansökningshandlingar i två år för att kunna uppfylla krav i diskrimineringslagen. Om vi däremot väljer att inte gå vidare med din ansökan för att vi inte behöver anställa för tillfället, sparas dina handlingar i ett år såvida du inte begär att de ska raderas innan dess. Även om du anställs kommer dina meriter att sparas i två år, medan andra nödvändiga uppgifter såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter sparas under hela anställningen och viss tid därefter.

Dina personuppgifter kan komma att lagras hos vår hostingleverantör för e-postkommunikation och dokumenthantering. I övrigt lämnas dina personuppgifter inte ut till någon utanför NIMO innan anställning.


När du kommunicerar med oss på sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier. Om du som privatperson väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar. Vi gör detta i syfte att kunna marknadsföra oss och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och så småningom radera dem. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att själv radera det du publicerat. En gång i halvåret går vi tillbaka och raderar allt innehåll från det näst senaste halvåret.

Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten. NIMO har ingen kontroll över vad dessa leverantörer gör med dina uppgifter, utan det regleras helt av deras egna villkor för respektive tjänst.

Ibland marknadsför vi även våra inlägg på sociala medier. När vi gör det riktar vi oss vanligen till personer i arbetsför ålder som angett att de bor inom området för någon av de orter där vi har kontor. Det kan även hända att vi riktar oss till personer med vissa intressen som de själva angivit på sin profil. Vi får inte tillgång till några uppgifter om specifika personer, utan all faktisk behandling av personuppgifter utförs av leverantören av den sociala tjänsten.


När du skickar e-post till oss

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till någon av oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom NIMO. De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är desamma som de du anger i ditt meddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning.

Den lagliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras. Så länge ditt meddelande inte övergått till att omfattas av ett ärende med en annan laglig grund har du en rätt att invända mot fortsatt behandling. Då kommer vi att radera alla meddelanden innehållande dina personuppgifter, såvida vi inte har en skyldighet att spara ett eller flera av dem enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina meddelanden. Detsamma gäller efter att kommunikationen/ärendet har avslutats. Om ärendet exempelvis hör till en befintlig kundrelation kan vi komma att spara det under den tid som kundrelationen består (även då med stöd av ett berättigat intresse) samt en tid därefter (för att kunna tillvarata våra rättigheter enligt lag).

Fundera en extra gång innan du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss. Även sådana personuppgifter behandlas med stöd av vårt berättigade intresse, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du anser att det är nödvändigt.


När du besöker vår webbplats

Vi samlar in statistik om de som besöker nimoverken.com. I den statistiken behandlar vi uppgifter om IP-adress, namn på IP-adressens ägare, de sökord du har skrivit samt enhets- och webbläsarinformation. Vi behandlar dessa uppgifter på basis av vårt berättigade intresse att följa besökares användning av vår webbplats för att kunna förbättra och utveckla den. Om du vill invända mot denna behandling kan du kontakta oss på det sätt som anges under avsnittet ”Kontakt”.

Vi använder olika verktyg för insamling och strukturering av statistik på vår webbplats. Leverantörerna av dessa tjänster kan komma att få tillgång till vissa uppgifter som samlas in på detta sätt.

Information om cookies och hur du ändrar ditt medgivande hittar du i vår cookiepolicy.


Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att;

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot med hänsyn till dina särskilda skäl. Då kommer vi att göra en ny bedömning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den direkt om du invänder.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.


Kontakt

Personuppgiftsansvarig för alla ovanstående behandlingar är Nimoverken AB, org.nr. 556138-1582, Box 288, 542 23 Mariestad.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till info@nimoverken.com.