Agenda 2030

Agenda 2030 och dess globala mål representerar den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin har antagit. Den strävar efter att uppnå fyra betydelsefulla mål till år 2030:

•    Avskaffa extrem fattigdom
•    Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
•    Främja fred och rättvisa
•    Lösa klimatkrisen

Genom att arbeta mot de globala målen för hållbar utveckling kan vi göra dessa visioner till verklighet.

På NIMO är vi självklart engagerade i detta arbete och för att bidra till den globala hållbarhetsinsatsen har vi beslutat att under 2024 fokusera på följande fem mål:

Mål 5: Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män, mål 5, är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Vi jobbar aktivt med att främja mångfald och inkludering genom att bland annat ha tydliga policyer mot diskriminering, personliga samtal och löpande uppföljningar kring jämlikhet för medarbetare via &frankly. &frankly är en plattform för medarbetarfeedback som hjälper oss att samla in och analysera åsikter och insikter från våra medarbetare. Genom att använda &frankly kan vi skapa en öppen kommunikationskanal där medarbetarna kan dela sina synpunkter, idéer och bekymmer med ledningen och varandra.
 
Vi vet att våra medarbetare är den enskilt viktigaste faktorn för NIMOs långsiktiga framgång. Därför strävar vi ständigt efter att skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare kan prestera utifrån bästa förmåga, till exempel genom gemensamma aktiviteter och mål, samt vår värdegrund IHOP (Innovativa, Hållbara, Omtänksamma, Pålitliga). Dessa krav ställer vi även i våra leverantörsled. 

Mål 7 & 13: Hållbar energi och Bekämpa klimatförändringar

Mål 7 och mål 13 är viktiga eftersom de handlar om två av de mest akuta och utmanande globala frågorna vi står inför idag – att bekämpa klimatförändringarna och säkerställa tillgång till hållbar energi för alla. Vi arbetar mot dessa mål genom att bland annat skapa energieffektiva produkter med låg förbrukning, energieffektiviseringar, som till exempel grön el och ledbelysning.
 
Vi gör skillnad i vår värdekedja genom att utveckla energieffektiva produkter och arbeta med energieffektivitet i verksamheten. Exempelvis har vi sedan drygt 15 år tillbaka ett självförsörjande energisystem där vi tar vara på överbliven träflis, som annars till stor del skulle ha gått till spillo. Nu används den i stället för att generera energi i vår produktion.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor, mål 8, är en grundläggande förutsättning för en hållbar ekonomisk tillväxt och utgör en positiv kraft för vår planet. Att skydda arbetstagarnas rättigheter är avgörande, och det är hög tid att en gång för alla utrota modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Vi håller en nolltoleranspolicy mot slaveri, trafficking och barnarbete, samt har respekt för arbetsrätt (ILO-konventionen). 

Genom att skapa en miljö som främjar innovation och entreprenörskap, samtidigt som vi säkerställer anständiga arbetsvillkor för alla, främjas en hållbar ekonomisk tillväxt som gynnar hela samhället. Vi fokuserar på arbetsmiljö, hälsofrämjande åtgärder och säkerhet, samtidigt som vi integrerar användarergonomi och produktsäkerhet i vår produktutveckling – inklusive tredjepartscertifieringar.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

Mål nummer 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster, vilket vi arbetar mot genom att förbättra verksamhetens miljöprestanda inom områden så som vatten, energi och avfall. Vi använder material på ett sätt som är hållbart och ekonomiskt fördelaktigt och skapar hållbara innovationer och produkteffektivitet.
 
De produkter vi bygger och säljer är framtagna för att bibehålla styrka och livslängd i textilier. Det för att värna om miljön och motarbeta konsumtionshetsen i samhället.
 
NIMO vill vara med och bidra till en hållbar framtid och jobbar aktivt med att utnyttja företagets resurser och minimera avfall. Vi arbetar därför med att minimera överskottet av plåt vid tillverkning av våra produkter. Överskottet från plåten återvinns, precis som största delen av övrigt spill och avfall. Det genomförs kontinuerliga utvärderingar för att kvalitetssäkra att arbetet följer planen. 
 
Vi mäter och rapporterar löpande hur mycket metallskrot som genereras i tillverkningsprocessen, hur företaget kan förbättra processen och hur vi kan nyttja så mycket material som möjligt. Även mängden plåt som köps in från våra leverantörer är något vi försöker minimera, som ett led i att spara på råvaror och resurser.  
 
Läs också: Halverad energianvändning och fördubblad kapacitet ger hållbarhetsfördelar för NIMOs produktion 

 

Är du intresserad att ta reda på mer om NIMOs hållbarhetsarbete och hur vi arbetar mot de Globala målen? Kontakta oss!