Vår uppförandekod

Vår uppförandekod är en grundläggande vägledning som formar vår företagskultur och värderingar. Denna kod är inte bara en sammanställning av regler utan reflekterar vår kollektiva strävan efter etiskt handlande, respekt för mänskliga rättigheter och hållbarhet. Genom att omfamna dessa principer strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där varje beslut genomsyras av integritet och där varje handling speglar vårt åtagande att vara en ansvarsfull samhällsaktör. Vi uppmanar alla att aktivt engagera sig i och leva efter denna uppförandekod, vilket inte bara stärker vår företagsidentitet utan även vår gemensamma strävan mot en hållbar och etisk framtid.

Per Fjaestad, VD

 

Omfattning och tillämpning

I syfte att upprätthålla hög affärsetik, hantera miljöfrågor på ett ansvarsfullt sätt, skydda mänskliga rättigheter samt främja arbetsmiljö och säkerhet har NIMO tagit fram en uppförandekod som gäller för alla anställda och alla affärspartners.

Efterlevnad av lagar

Uppförandekoden ersätter inte lagstiftning och NIMO ska alltid uppfylla de legala krav och regelverk som finns, samma krav ställer vi på våra affärspartners. Om uppförandekoden och lagstiftningen skulle stå i konflikt med varandra är det lagstiftning som har företräde. Om uppförandekoden sätter en högre standard än befintlig lagstiftning gäller däremot uppförandekoden. 
Uppförandekoden bygger bland annat på vår vision och våra policys men även på principerna i FN:s Global Compact och Internationella arbetsmiljöorganisationens (ILO:s) kärnvärden. NIMO ser på lagkrav och konventioner inom de här områdena som minimikrav, vilka visar vägen inom hållbart företagande.
Det är respektive medarbetares ansvar att försäkra sig om att man förstår och följer innehållet i uppförandekoden. Ansvarig chef ansvarar för att medarbetaren är uppdaterad på gällande policys. Uppförandekoden är en del av introduktionen som nyanställd. 

Ert ansvar som leverantör

Genom att godkänna NIMOs uppförandekod lovar leverantören att följa alla tillämpliga delar. Som affärspartner till NIMO ska ni känna till vad uppförandekoden innebär och tillämpa den i samtliga leveranser och uppdrag till oss. Ni som affärspartner ansvarar för att eventuella underleverantörer följer innehållet i uppförandekoden. 
Vi uppmuntrar er att arbeta förebyggande och med ständiga förbättringar inom de områden som beskrivs i uppförandekoden. Ni bör även ha ett system för att hantera, åtgärda och förebygga identifierade brister och avvikelser. 

Uppföljning av leverantörer

NIMO kan komma att följa upp affärspartners efterlevnad av denna uppförandekod via platsinspektioner eller på annat sätt. Vid en eventuell uppföljning ska affärspartnern lämna den information som efterfrågas och verka för ett gott samarbete.
Får NIMO kännedom om handlingar eller förhållanden som inte är förenliga med denna uppförandekod kan vi komma att kräva att affärspartnern vidtar nödvändiga åtgärder. 
Om uppförandekoden ej efterlevs har NIMO rätt att avsluta köp eller andra överenskommelser med den aktuella affärspartnern utan att det riktas några anspråk mot NIMO.

Affärsetik

Att handla ansvarsfullt och etiskt i alla våra relationer och agera enligt god affärssed är en självklarhet för NIMO. Vi accepterar ingen form av korruption, mutor, eller bestickning som inkluderar medarbetare eller affärspartners. 

Som affärspartner till NIMO ska du: 
- Bedriva en legitim affärsverksamhet, hålla hög standard gällande  informationssäkerhet, integritet och transparens. 
- Ha nolltolerans mot mutor, korruption, penningtvätt och olagliga betalningar och ha en systematisk process för att upptäcka, åtgärda och hantera korruption.
- Följa konkurrenslagstiftning och därmed bedriva verksamhet i rättvis konkurrens med andra aktörer. 
- Undvika situationer som kan leda till intressekonflikter, till exempel när privata intressen kan påverka verksamhetsbeslut.

Vid misstanke om oegentligheter som berör NIMO ska du rapportera det till din kontaktperson på NIMO.

Mänskliga rättigheter


Mångfald och jämställdhet
Vi ser värdet av allas olika erfarenheter och kunskaper och värnar rätten att få vara den man är. Vi åtar oss att upprätthålla en miljö baserad på respekt för varje persons unika och lika värde. Vi inser allas fulla potential genom att främja en inkluderande kultur för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder.  

Barnarbete
Vi accepterar inte barnarbete och stödjer ILO:s konvention om minimiålder. Alla barn under 18 år ska skyddas från att utföra arbete som kan vara skadligt för barnets fysiska eller psykiska hälsa eller negativt påverka barnets möjlighet till utbildning samt skyddas från att bli ekonomiskt utnyttjad.

Tvångsarbete
Ingen form av tvångsarbete eller arbete kopplat till någon form av bestraffning får förekomma. De anställda måste ha fri rörlighet under sin anställning. Arbetsgivaren får inte beslagta identitetskort, resedokument och andra viktiga personliga handlingar för sina anställda och därigenom förhindra att anställda kan avsluta sin anställning. 

Ansvarsfull utvinning av mineraler
Konfliktmineraler är mineraler från konfliktdrabbade områden och som direkt eller indirekt bidrar till att finansiera väpnade grupper som sannolikt begår allvarliga kränkningar mot mänskliga rättigheter. Leverantörer ska följa alla tillämpliga lagar om ansvarsfulla inköp av konfliktmineraler.

Föreningsfrihet och kollektivförhandlingar
NIMO respekterar anställdas rättigheter att organisera sig, eller att inte organisera sig, i fackföreningar och förhandla kollektivt eller individuellt i enlighet med lokala lagar. Ingen medarbetare ska riskera trakasserier eller repressalier för att utöva dessa rättigheter. 

Anställningskontrakt, anställningsvillkor och ersättning
Arbetstid ska överensstämma med nationell lagstiftning. Anställda ska erhålla minimilön enligt lokala lagar och förordningar. Övertid ska kompenseras enligt nationell lag och löner ska betalas ut regelbundet. Avdrag från löner ska vara transparenta och får aldrig användas som disciplinåtgärd.

Alla arbetstagare ska ha ett skriftligt förståeligt och juridiskt bindande arbetskontrakt. Arbetsgivaren får inte sätta i system att använda sig av deltids - kortsiktiga eller tillfälliga medarbetare, praktikanter, eller falska lärlingskontrakt i syfte att betala lägre löner och färre förmåner. 

Anställda på föräldraledighet får inte sägas upp eller hotas med uppsägning och ska ha möjlighet att återvända till sin tidigare anställning med samma villkor och förmåner.

Allas lika värde

Nimo värdesätter och främjar mångfald och jämställdhet. Vi åtar oss att upprätthålla en miljö baserad på respekt för varje persons unika och lika värde och inser allas fulla potential genom att främja en inkluderande kultur. 

Diskriminering och trakasserier

I hela värdekedjan ska allas mänskliga rättigheter tas tillvara, anställda ska behandlas rättvist, på lika villkor och med respekt. Nimo motsätter sig alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling och ska vidta åtgärder för att bekämpa diskriminering på dessa grunder. Alla former av diskriminering och trakasserier måste adresseras och åtgärdas skyndsamt och med hänsyn till den utsatte.

Arbetsmiljö och säkerhet

NIMO arbetar för att ha en säker, sund och trivsam arbetsmiljö för både medarbetare och människor som befinner sig i vår verksamhet. Risker som kan leda till olyckor eller nedsatt hälsa ska hanteras omgående.

Arbetsmiljö
NIMOs arbetsmiljöarbete följer gällande arbetsmiljölagstiftning, För NIMO innebär en säker arbetsmiljö till exempel proaktivt riskarbete, kompetens för att kunna utföra arbetsuppgifter säkert, öppen dialog, ständiga förbättringar, rena arbetsplatser, att maskiner som används i produktionen är säkra samt att instruktioner om personlig skydds- och arbetsutrustning efterlevs. NIMO arbetar med attityder och beteenden för att uppnå en god säkerhetskultur. 

Affärspartners ska säkerställa att anställda och underleverantörer har den kompetens, utbildning och utrustning som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. 

Farligt material och farlig utrustning ska förvaras, hanteras och transporteras i enlighet med gällande lagstiftning. Nödutgångar ska vara tydligt markerade och får inte vara blockerade. Alla medarbetare ska vara informerade om säkerhetsåtgärder såsom nödutgångar, brandsläckare, första hjälpen utrustning samt andra livräddande åtgärder.

Miljö
NIMO arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet med fokus på produkter, transporter, energianvändning och återvinning och tar hänsyn till miljö i hela vår verksamhet. 
Leverantörer till NIMO åtar sig att implementera policys och riktlinjer för sin tillverkningsprocess samt ständigt förbättra sin miljöprestanda och minimera resursförbrukning och utsläpp. Leverantören ska sträva mot ett livscykelperspektiv, avseende miljöpåverkan från produkter. 

Produktinnehåll
Användningen av kemikalier och farliga substanser ska undvikas när så är möjligt eller begränsas till ett absolut minimum. 
Att bevaka svensk och internationell lagstiftning för tillåtna ämnen eller användning av farliga substanser är en självklarhet. NIMO förväntar sig att produkter och tjänster ska efterleva uppställda lag- och säkerhetskrav och att leverantören har ett system för att säkerställa efterlevnad av gällande lagar och bestämmelser om miljöskydd.